Privacyverklaring

Ook wij vinden uw privacy belangrijk. Airportho Utrecht streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandeling. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• NAW-gegevens
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• Betalingsgegevens
• BSN-nummer voor eigen gebruik
• E-mailadres
• Verzekeringsgegevens
• Medische voorgeschiedenis (anamnese), diagnose
• Gegevens van andere zorgverleners
• (Röntgen)foto’s, gebitsmodellen

Omdat we privacy van belang vinden, hebben we een FG (privacyfunctionaris) aangesteld, terwijl vooralsnog onduidelijk is of een relatief kleine orthodontistenpraktijk als de onze wel verplicht is om dit te doen.
• wij doen niet aan grootschalige persoonsgegevensregistratie, maar de meeste informatie die wij registreren, zoals diagnose, foto’s met daarop persoonsgegevens etc. vallen wel in de categorie bijzonder. Deze informatie wordt, in lijn met ons beroepsgeheim, alleen gedeeld met andere zorgverleners indien deze actief betrokken zijn bij de behandeling.
• wij registreren gegevens van patiënten.
• wij delen geboortedatum en naam met onze laboratoria in het kader van een goede zorgverlening (de ervaring leert dat minder gegevens doorgeven tot verwarring / verwisseling kan leiden).
• wij registreren afspraken; een externe server verstuurt afspraakherinneringen en bevestigingen van gemaakte afspraken per e-mail.
• wij maken dagelijks een automatische backup van al onze data en deze backup is extern gesitueerd en goed beveiligd.
• wij versturen onze medische gegevens per Zorgmail aan andere zorgverleners, alleen als zij de rol hebben van verwijzer of medebehandelaar
• wij gebruiken foto’s van patiënten alleen in presentaties of op websites nadat daar uitdrukkelijk om verzocht is. Andersom verzoeken wij u ook slechts eerst uitdrukkelijk toestemming te vragen als u foto’s neemt in de praktijk.
• wij registreren BSN om verzekeringsgegevens te kunnen controleren, wij delen dit met geen enkele externe partij.
• wij registeren contactgegevens / adres en communiceren dit met andere zorgverleners indien noodzakelijk voor een goede zorgverlening.

Facturen

Wij versturen onze facturen via Infomedics per e-mail en delen daarom, tenzij bezwaar, telefoonnummer en e-mailadres met Infomedics zodat u het eventueel onvergoede deel van de behandeling via iDEAL kan voldoen.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Aanmaken dossier om u bij de praktijk in te schrijven.
  • Het bijhouden van uw medisch dossier.
  • Het inplannen van een afspraak.
  • Correspondentie over uw behandeling of een afspraak, met u, of met andere zorgverleners die actief betrokken zijn bij uw behandeling.
  • Met onze orthodontisch laboratoria voor het laten maken van apparatuur.
  • Het goed kunnen uitvoeren van uw behandeling.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij en onze leveranciers passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@airportho.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 030-3075494. Wij streven ernaar om binnen 7 dagen op uw verzoek te reageren en zullen zoveel als technisch mogelijk proberen te voldoen aan uw verzoek.

Datalek

Mochten er onverhoopt persoonsgegevens ‘op straat’ komen te liggen, dan zullen we dit melden bij u en aan de overheid.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Airportho Utrecht
Vleutenseweg 386
3532 HW Utrecht
Telefoon: 030-3075494
E-mail: info@airportho.nl